Vilkår lønnstrekkavtale

Avtale om disponering av el-sykkel via Sarpsborg kommune

Generelle vilkår for disponering av el-sykkel via lønnstrekk i 36 mnd.

Avtale

Denne avtalen regulerer vilkår mellom deg og Sarpsborg kommune, for disponering av el-sykkel. Ved å gjennomføre en bestilling godkjenner du denne avtalen.

1.       Bakgrunn og definisjoner

Denne avtalen regulerer disponering av el-sykkel i 36 måneder, mot netto lønnstrekk. Formålet med tjenesten er å tilby en attraktiv tjeneste som skal virke helsefremmende, miljøbesparende og ha positiv innvirkning på privatøkonomien.

2.       Avtaletid

Denne avtalen gjelder f.o.m bestilling via webbasert bestillingsside, t.o.m 36 måneder fram i tid regnet fra dato når du mottar kvittering for bestilling (også kalt leieperioden).

Tilbudet gjelder for deg som har ansettelsestid som strekker seg minst 36 måneder frem i tid fra første netto lønnstrekk. Du kan ved avtaleinngåelse ikke være helt sykemeldt, være i ulønnet permisjon eller ha en planlagt ulønnet permisjon, siden tilbudet finansieres gjennom månedlig netto lønnstrekk.

3.       Lønnsavdrag og erstatning

Under leieperioden vil netto lønnstrekk være det samme beløpet hver måned i 36 måneder. Beløpet som blir trukket av nettolønnen avhenger av hvilken el-sykkel du velger.

Første avdrag finner sted første måned etter at el-sykkelen er levert.

4.       Levering og montering

El-sykkelen leveres ferdig montert til hjem til deg eller til avtalt leveringssted. El-sykkelen er oppmontert, justert og testet på forhånd. På grunn av sikker frakt, er pedaler ikke påmontert og styret vendt til siden. Dette må du selv sette på og stramme til, etter å ha mottatt el-sykkelen.

Du er som ansatt selv ansvarlig for å kontrollere at el-sykkel er forsvarlig montert og i kjørbar stand før bruk.

5.       Ansvar for feil ved levering

Dersom det er feil ved levering og/eller på utstyret, må dette meldes inn til oppgitte lokale servicepartner innen 10 dager etter levering. Mindre feil ved levering berettiger ikke bytte av el-sykkel.

 

6. Forsikring, vedlikehold og garanti

Du må selv sørge for at din el-sykkel er omfattet av en forsikring siden du selv er økonomisk ansvarlig for el-sykkelen.

Du forplikter deg til å vedlikeholde utstyret i henhold til produsentens anbefalinger, instruksjoner og øvrig anvisninger. Du må selv ta kostnaden ved vedlikehold og reparasjoner dersom det oppstår skader som følge av uaktsomhet eller forsettlig mislighold av el-sykkelen.

En el-sykkel kan være tyveriutsatt og må behandles deretter. El-sykkelen bør derfor være forsvarlig låst.Ved hensettelse av el-sykkel uten tilsyn, bør batteriet og eventuelt display på el-sykkelen medbringes.

Du har normal garanti på el-sykkelen ihht bransjens standard og Norsk Lov. Ved en garantisak leverer/henter du el-sykkelen på lokalt servicesenter. At el-sykkelen ikke kan benyttes under service har ingen betydning for lønnsavdraget pr måned.

Garantien gjelder ikke for følgende:

Dersom service/garanti har blitt belastet leverandøren og det viser seg at det ikke er en garantisak, vil du måtte betale/erstatte dette beløpet og eventuelle andre påløpte kostnader. Leverandøren skal alltid underrette deg som ansatt og gi et omtrentlig estimat, samt få en godkjenning/bekreftelse av reparasjon av feil som ikke omfattes av garantien.

7.       Opphør av ansettelsesforhold

Dersom ansettelsesforholdet opphører under avtaleperioden, eller du av andre grunner ikke lenger har inntekt fra Sarpsborg Kommune, er du skyldig å betale resterende leiebeløp for el-sykkelen for perioden som gjenstår. Dette beløpet reguleres på sluttlønnen, feriepenger og eventuelt supplert med egen faktura fra Kemner.

8.       Brukerstøtte/support

Du har i avtaleperioden tilgang på full kundeservice inkludert i leien via oppgitt telefonnummer og e-post til lokal servicepartner.

 

9.       Driftskostnader

Du er selv ansvarlig for kostnader i forbindelse med dekk, service, vedlikehold, tilbehør, batteri til el-sykkel dersom det ikke behandles/lades i henhold til instruksen eller slites ut.

 

10.   Oppsigelse av avtalen

Arbeidsgiver har rett til å si opp avtalen dersom du bryter bestemmelsene i denne avtalen

 

11.   Når leieperioden utløper

Når leieperioden utløper tilbys du som ansatt å kjøpe ut el-sykkelen til markedspris på det gjeldende tidspunkt (ca 5 % av veiledende pris).

Dersom du ikke ønsker å kjøpe el-sykkelen, skal utstyret leveres til angitt sted beskrevet av leverandøren. Eventuelle mangler på produktet eller betydelig skader utover forventet slitasje skal refunderes av deg som ansatt.

12.   Diverse

Du kan ikke låne, leie, pantsette eller på annen måte overføre utstyret slik at eierskapet kan betviles eller kommer en annen til disposisjon.              

13.   Forbehold

Arbeidsgiver forholder seg til retten å endre vilkårene i denne avtalen om lovgivningen blir endret på en måte som påvirker betingelsene i denne avtalen.

14.   Personopplysningsloven

Personopplysningsloven regulerer behandling av personopplysninger. Informasjonen som ligger til grunn for dette tilbudet er hentet fra arbeidsgivers personaldatabase.  Denne forvaltning er ansvarlig for opplysningene. Dersom du benytter deg av tilbudet og bestiller el-sykkel, vil personopplysninger og ordreopplysninger være registrert i en database/register som leverandøren og arbeidsgiver disponerer i felleskap.