Vilkår lønnstrekkavtale

Avtale om disponering av sykkel eller elsykkel (heretter kalt sykkel) via lønnstrekk

Generelle vilkår for disponering av sykkel via lønnstrekk i 36 mnd.

(Egen avtale for ansatte i Oljedirektoratet ligger nederst i dette dokumentet)

Avtale

Denne avtalen regulerer vilkår mellom deg og din arbeidsgiver, for disponering av sykkel. Ved å gjennomføre en bestilling i portalen godkjenner du denne avtalen.

Begrensning; antall sykler pr ansatt:

Ansatte i kommuner og andre virksomheter:1 elsykkel (hvis ikke annet er avtalt)
Ansatte i Bouvet: 2 elsykler

1. Bakgrunn og definisjoner

Denne avtalen regulerer disponering av sykkel i 36 måneder, mot netto lønnstrekk. Formålet med tjenesten er å tilby en attraktiv tjeneste som skal virke helsefremmende, miljøbesparende og ha positiv innvirkning på privatøkonomien.

2. Avtaletid

Denne avtalen gjelder f.o.m bestilling via webbasert bestillingsside, t.o.m 36 måneder fram i tid regnet fra dato når du mottar kvittering for bestilling (også kalt leieperioden).

Tilbudet gjelder for deg som har ansettelsestid som strekker seg minst 36 måneder frem i tid fra første netto lønnstrekk. I tillegg er kreves det at du:

Du kan ved avtaleinngåelse ikke være helt sykemeldt (gjelder ikke Bouvet), være i ulønnet permisjon eller ha en planlagt ulønnet permisjon, siden tilbudet finansieres gjennom månedlig netto lønnstrekk

3. Lønnstrekk

Under leieperioden vil netto lønnstrekk være det samme beløpet hver måned i 36 måneder. Beløpet som blir trukket av nettolønnen avhenger av hvilken sykkel du velger.

Første avdrag finner sted første måned etter at sykkelen er levert.

4. Levering og montering

Sykkelen leveres ferdig montert til hjem til deg eller til avtalt leveringssted. Hvis levering skjer hjem til deg kontaktes du i god tid før levering for å avtale nøyaktig leveringstidspunkt. Levering finner normalt sted på hverdager (mandag til fredag). Dersom du ikke er hjemme ved avtalt tid må du selv besørge ny levering. Kostnad ved ny levering må du i tilfelle dekke selv. 

Du er forpliktet til å være disponibel og tilgjengelig for mottakelse av elsykkelen. Leveransen anses som fullført ved mottak av sykkel eller senest 1 uke etter at transportør har informert deg om at sykkel er klar til levering.

Sykkelen er oppmontert, justert og testet på forhånd. På grunn av sikker frakt, er pedaler ikke påmontert og styret vendt til siden. Dette må du selv sette på og stramme til, etter å ha mottatt sykkelen. Se https://youtu.be/njdNfihHKRk

Du er selv ansvarlig for å kontrollere at sykkel er forsvarlig montert og i kjørbar stand før bruk.


5. Ansvar for feil ved levering

Dersom det er feil ved levering og/eller på utstyret, må dette meldes inn til oppgitte lokale servicepartner innen 10 dager etter levering. Mindre feil ved levering berettiger ikke bytte av sykkel.

 

6. Forsikring, vedlikehold og garanti

Du er selv er økonomisk ansvarlig for sykkelen gjennom hele avtaleperioden på 36 måneder. Du må selv sørge for at din sykkel er omfattet av en forsikring.I noen tilfeller dekkes elsykkel som er leaset av arbeidsgiver av innbo-/hjemforsikring, men dette er du ansvarlig for å sjekke selv. Dersom innbo-/hjemforsikring ikke dekker elsykkel som er leaset av arbeidsgiver må det tegnes en egen separat forsikring. Arbeidsgiver forbeholder seg retten til å be om forsikringsbevis.

Du forplikter deg til å vedlikeholde utstyret i henhold til produsentens anbefalinger, instruksjoner og øvrig anvisninger. Du må selv ta kostnaden ved vedlikehold og reparasjoner dersom det oppstår skader som følge av uaktsomhet eller forsettlig mislighold av sykkelen.

En sykkel kan være tyveriutsatt og må behandles deretter. Sykkelen bør derfor være forsvarlig låst. Ved hensettelse av sykkel uten tilsyn, bør batteriet og eventuelt display på sykkelen medbringes.

Du har normal garanti på sykkelen ihht bransjens standard og Norsk Lov. Ved en garantisak leverer/henter du sykkelen på lokalt servicesenter. At sykkelen ikke kan benyttes under service har ingen betydning for lønnsavdraget pr måned.

Garantien gjelder ikke for følgende:


Dersom service/garanti har blitt belastet leverandøren og det viser seg at det ikke er en garantisak, vil du måtte betale/erstatte dette beløpet og eventuelle andre påløpte kostnader. Leverandøren skal alltid underrette deg som ansatt og gi et omtrentlig estimat, samt få en godkjenning/bekreftelse av reparasjon av feil som ikke omfattes av garantien.


7. Opphør av ansettelsesforhold

Dersom ansettelsesforholdet opphører under avtaleperioden, eller du av andre grunner ikke lenger har inntekt fra din arbeidsgiver, er du skyldig å betale resterende leiebeløp og utkjøpspris for sykkelen for perioden som gjenstår. Dette beløpet reguleres på sluttlønnen, feriepenger og eventuelt supplert med egen faktura fra Kemner.

Du kan ikke for eget befinnende tre ut av avtalen under avtaleperioden.


8. Permisjon

Så lenge det er lønn å trekke hos arbeidsgiver løper avtalen som normalt. Ved permisjon uten lønn vil avtalen avsluttes og du blir pålagt å kjøpe ut sykkel, med mindre annet avtales med arbeidsgiver.


9. Drift og support

Du har i avtaleperioden rett til en årlig etterjustering / service av sykkelen hos DBS servicepartner du har fått oppgitt ved bestilling. Ved garanti- og reklamasjonssaker skal du henvende deg til din lokale servicepartner.

Du har i avtaleperioden også tilgang til kundeservice (f.eks. ved spørsmål om elsykkelen) inkludert i leien via servicepartneren.


10. Driftskostnader

Du er selv ansvarlig for kostnader i forbindelse med dekk, service, vedlikehold, tilbehør, batteri til sykkel dersom det ikke behandles/lades i henhold til instruksen eller slites ut.

 

11. Oppsigelse av avtalen

Arbeidsgiver har rett til å si opp avtalen dersom du bryter bestemmelsene i denne avtalen. Som ansatt kan du ikke si opp avtalen under avtaleperioden for godt befinnende.

 

12. Når leieperioden utløper

Når leieperioden utløper tilbys du som ansatt å kjøpe ut sykkelen til markedspris på det gjeldende tidspunkt (ca 5 % av veiledende pris). Du vil motta en henvendelse fra sykkelleverandør der du må velge mellom utkjøp eller tilbakelevering.

Dersom du ikke ønsker å kjøpe sykkelen, skal elsykkel med alle tilhørende deler leveres til angitt sted beskrevet av leverandøren. Eventuelle mangler på produktet eller betydelig skader utover forventet slitasje (at sykkel ikke fungerer) skal refunderes av deg som ansatt.

Hvis du ignorerer henvendelsene fra sykkelleverandør vedrørende utkjøp eller tilbakelevering, vil det betraktes som utkjøp og det vil igangsettes innkreving av utkjøpsbeløp.

 

13. Diverse

Du kan ikke låne, leie, pantsette eller på annen måte overføre utstyret slik at eierskapet kan betviles eller kommer en annen til disposisjon.


14. Forbehold

Arbeidsgiver forholder seg til retten å endre vilkårene i denne avtalen om lovgivningen, eller avtalen mellom leasingselskap og arbeidsgiver, blir endret på en måte som påvirker betingelsene i denne avtalen.


15. Personopplysningsloven

Personopplysningsloven regulerer behandling av personopplysninger. Informasjonen som ligger til grunn for dette tilbudet er hentet fra arbeidsgivers personaldatabase og/eller via opplysninger du selv har angitt ved bestilling. Denne forvaltning er ansvarlig for opplysningene. Dersom du benytter deg av tilbudet og bestiller sykkel, vil personopplysninger og ordreopplysninger være registrert i en database/register som leverandøren og arbeidsgiver disponerer i felleskap. 

For håndtering av service- og garantisaker vil servicepartner få oppgitt nødvendige personopplysninger for å kunne levere tjenesten på en tilfredsstillende måte. Disse opplysningene vil ikke bli brukt i andre sammenhenger (for eksempel til markedsføring) enn å få utført selve serviceoppdraget på en god måte.


FOR ANSATTE I OLJEDIREKTORATET:


1. Avtale om disponering av sykkel eller elsykkel (heretter kalt sykkel) via lønnstrekk

Generelle vilkår for disponering av sykkel via lønnstrekk i 36 mnd. 

2. Avtale

Denne avtalen regulerer vilkår mellom deg og din arbeidsgiver, for disponering av sykkel. Ved å gjennomføre en bestilling godkjenner du denne avtalen.

3. Bakgrunn og ansvarsforhold

Denne avtalen regulerer disponering av sykkel i 36 måneder, mot netto lønnstrekk. Formålet med tjenesten er å tilby en attraktiv tjeneste som skal virke helsefremmende, miljøbesparende og ha positiv innvirkning på privatøkonomien.

Arbeidsgivers ansvar er begrenset til å gjennomføre lønnstrekk i tråd med denne avtalen. All annen administrasjon og oppfølging som avtaleforholdet medfører håndteres av deg og oppgitt servicepartner, dette er nærmere beskrevet i punktene under. Arbeidsgiver har altså ikke ansvar for leveranse av sykler, eventuelle feil/mangler ved syklene eller administrasjon ved avtaleslutt.

4. Avtaletid

Denne avtalen gjelder f.o.m bestilling via webbasert bestillingsside, t.o.m. 36 måneder fram i tid regnet fra dato når du mottar kvittering for bestilling (også kalt leieperioden).

Tilbudet gjelder for deg som har ansettelsestid som strekker seg minst 36 måneder frem i tid fra første netto lønnstrekk og som er ansatt i minimum 80 prosent stilling. Du kan ved avtaleinngåelse ikke være helt sykemeldt, være i ulønnet permisjon eller ha en planlagt ulønnet permisjon, siden tilbudet finansieres gjennom månedlig netto lønnstrekk.

5. Lønnstrekk

Under leieperioden vil netto lønnstrekk være det samme beløpet hver måned i 36 måneder. Beløpet som blir trukket av nettolønnen avhenger av hvilken sykkel du velger.

Første avdrag finner sted første måned etter at sykkelen er levert.

6. Levering og montering

Sykkelen leveres ferdig montert til hjem til deg eller til avtalt leveringssted. Hvis levering skjer hjem til deg kontaktes du i god tid før levering for å avtale nøyaktig leveringstidspunkt. Levering finner normalt sted på hverdager (mandag til fredag). Dersom du ikke er hjemme ved avtalt tid må du selv besørge ny levering. Kostnad ved ny levering må du i tilfelle dekke selv. 

Du er forpliktet til å være disponibel og tilgjengelig for mottakelse av elsykkelen. Leveransen anses som fullført ved mottak av sykkel eller senest 1 uke etter at transportør har informert deg om at sykkel er klar til levering.

Sykkelen er oppmontert, justert og testet på forhånd. På grunn av sikker frakt, er pedaler ikke påmontert og styret vendt til siden. Dette må du selv sette på og stramme til, etter å ha mottatt sykkelen. 

Du er selv ansvarlig for å kontrollere at sykkel er forsvarlig montert og i kjørbar stand før bruk. 

7. Ansvar for feil ved levering

Dersom det er feil ved levering og/eller på utstyret, må dette meldes inn til oppgitte lokale servicepartner innen 10 dager etter levering. Mindre feil ved levering berettiger ikke bytte av sykkel. 

8. Forsikring, vedlikehold og garanti

Du er selv er økonomisk ansvarlig for sykkelen gjennom hele avtaleperioden på 36 måneder. Du må selv sørge for at din sykkel er omfattet av en forsikring. I noen tilfeller dekkes elsykkel som er leaset av arbeidsgiver av innbo-/hjemforsikring, men dette er du ansvarlig for å sjekke selv. Dersom innbo-/hjemforsikring ikke dekker elsykkel som er leaset  av arbeidsgiver må det tegnes en egen separat forsikring. OD forbeholder seg retten til å be om forsikringsbevis.

Du forplikter deg til å vedlikeholde utstyret i henhold til produsentens anbefalinger, instruksjoner og øvrig anvisninger. Du må selv ta kostnaden ved vedlikehold og reparasjoner dersom det oppstår skader som følge av uaktsomhet eller forsettlig mislighold av sykkelen. I slike tilfelle kontaktes servicepartner, arbeidsgiver har ingen intet ansvar knyttet til vedlikehold etc.

En sykkel kan være tyveriutsatt og må behandles deretter. Sykkelen bør derfor være forsvarlig låst. Ved hensettelse av sykkel uten tilsyn, bør batteriet og eventuelt display på sykkelen medbringes.

Du har normal garanti på sykkelen ihht bransjens standard og Norsk Lov. Ved en garantisak leverer/henter du sykkelen på lokalt servicesenter. At sykkelen ikke kan benyttes under service har ingen betydning for lønnsavdraget pr måned.

Garantien gjelder ikke for følgende:

Dersom service/garanti har blitt belastet leverandøren og det viser seg at det ikke er en garantisak, vil du måtte betale/erstatte dette beløpet og eventuelle andre påløpte kostnader. Leverandøren skal alltid underrette deg som ansatt og gi et omtrentlig estimat, samt få en godkjenning/bekreftelse av reparasjon av feil som ikke omfattes av garantien.

9. Opphør av ansettelsesforhold

Dersom ansettelsesforholdet opphører under avtaleperioden, eller du av andre grunner ikke lenger har inntekt fra din arbeidsgiver, er du skyldig å betale resterende leiebeløp og utkjøpspris for sykkelen for perioden som gjenstår. Dette beløpet reguleres på sluttlønnen, feriepenger og eventuelt supplert med egen faktura fra arbeidsgiver.

Du kan ikke for eget befinnende tre ut av avtalen under avtaleperioden.

10. Permisjon

Så lenge det er lønn å trekke hos arbeidsgiver løper avtalen som normalt. Ved permisjon uten lønn vil avtalen  avsluttes og du blir pålagt å kjøpe ut sykkelen

11. Drift og support

Du har i avtaleperioden rett til en årlig etterjustering / service av sykkelen hos DBS servicepartner du har fått oppgitt ved bestilling. Ved garanti- og reklamasjonssaker skal du henvende deg til din lokale servicepartner.

Du har i avtaleperioden også tilgang til kundeservice (f.eks. ved spørsmål om elsykkelen) inkludert i leien via servicepartneren.

12. Driftskostnader

Du er selv ansvarlig for kostnader i forbindelse med dekk, service, vedlikehold, tilbehør, batteri til sykkel dersom det ikke behandles/lades i henhold til instruksen eller slites ut.

13. Oppsigelse av avtalen

Arbeidsgiver har rett til å si opp avtalen dersom du bryter bestemmelsene i denne avtalen. Som ansatt kan du ikke si opp avtalen under avtaleperioden for godt befinnende.

14. Når leieperioden utløper

Når leieperioden utløper tilbys du som ansatt å kjøpe ut sykkelen til markedspris på det gjeldende tidspunkt (ca 5 % av veiledende pris). Du vil motta en henvendelse fra sykkelleverandør der du må velge mellom utkjøp eller tilbakelevering.

Dersom du ikke ønsker å kjøpe sykkelen, skal elsykkel med alle tilhørende deler leveres til angitt sted beskrevet av leverandøren. Eventuelle mangler på produktet eller betydelig skader utover forventet slitasje (at sykkel ikke fungerer) skal refunderes av deg som ansatt. Eventuell uenighet om produktet har slike mangler eller skader må avklares mellom deg og leverandøren.

Hvis henvendelsene fra sykkelleverandør vedrørende utkjøp eller tilbakelevering ikke besvares, vil det betraktes som utkjøp og det vil igangsettes innkreving av utkjøpsbeløp.

15. Diverse

Du kan ikke låne, leie, pantsette eller på annen måte overføre utstyret slik at eierskapet kan betviles eller kommer en annen til disposisjon.

16. Forbehold

Arbeidsgiver forholder seg til retten å endre vilkårene i denne avtalen om lovgivning eller avtalen mellom leasingselskap og arbeidsgiver blir endret på en måte som påvirker betingelsene i denne avtalen og ordningen som sådan.

17. Personopplysningsloven

Personopplysningsloven regulerer behandling av personopplysninger. Informasjonen som ligger til grunn for dette tilbudet er hentet fra arbeidsgivers personaldatabase og/eller via opplysninger du selv har angitt ved bestilling. Denne forvaltning er ansvarlig for opplysningene. Dersom du benytter deg av tilbudet og bestiller sykkel, vil personopplysninger og ordreopplysninger være registrert i en database/register som leverandøren og arbeidsgiver disponerer i felleskap. 

For håndtering av service- og garantisaker vil servicepartner få oppgitt nødvendige personopplysninger for å kunne levere tjenesten på en tilfredsstillende måte. Disse opplysningene vil ikke bli brukt i andre sammenhenger (for eksempel til markedsføring) enn å få utført selve serviceoppdraget på en god måte.